Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1TB Đại ĐịnhHTL09:58738
2TB Bạch HạcHTL09:58768
3Cụm TL Đinh XáHTL--
4Cống Sáu vóHTL09:57693
HHL09:57676
5Điều tiết An CátHTL09:571076
6Điều tiết Hướng LạiHTL09:571283
7Trạm bơm Cao ĐạiHTL09:57991
8ĐT Bến Tre K0 +400HTL09:571171
HHL09:571169
9TB Liễu Trì (XN)HTL09:58600
10ĐT Đạo túHTL09:581394
11ĐT Vân tậpHTL09:581365
12ĐT Tân cươngHTL09:581098
13ĐT Lạc ÝHTL09:58784
HHL09:58733
14Đập Liễn sơnHTL09:581694
HHL09:581538
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
15Hồ Đồng MỏHTL09:586306
16Hồ Vĩnh thànhZhồ09:578181
17Hồ Thanh LanhHTL09:58-5
18Hồ Làng hàZhồ09:57-5
19Hồ Bản longZhồ09:575265
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
20TB Đại PhùngHTL09:58632
21Hồ Đại lảiZhồ09:581893
22Hồ Lập đinhZhồ09:583204
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
23Hồ Suối sảiZhồ09:575608
24Hồ Bò lạcZhồ09:57-5
25Hồ Vân trụcZhồ09:574014

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
16/09/2019
      15/09/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn
1VP C.Ty Liễn Sơn0
2TB Bạch Hạc0
3XN TL Bình Xuyên0
4XN TL Móng Cầu0
5Xn TL Tam Dương0
6XN TL Vĩnh Tường0
7TB Liễu Trì0---
8XN TL Vĩnh Yên0
9XN TL Yên Lạc0---
10Cụm TN Báo Văn0
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Tam Đảo
1VP C.Ty Tam Đảo0
2XN Làng Hà0--
3XN Thanh Lanh0
4XN Vĩnh Thành0---
5Hồ Xạ Hương0---
6Hồ Bản Long0--
7XN Gia Khau0
Công ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Lợi Phúc Yên
1Vp C.Ty Phúc Yên0
2XN TL Phúc Yên0
3Hồ Lập Định0
4TB Ngọc Thanh0
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch
1VP C.Ty Lập Thạnh0---
2Hồ Bò Lạc0
3Hồ Suối Sải0--
4Hồ Vân Trục0
5TB Then 10